*  VÝZKUM --› snímač biopole (2008 - 2009)

Princip funkce snímače biopole, technická dokumentace
Příklady tvarů snímaných biopolí
Speciální měření bioinfluentního pole elektrické sítě
Vliv bioinfluentního pole mobilního telefonu
Ochrana před bioinfluentním polem mobilního telefonu ochranným prvkem BAROQAL
Pulsace energetického pole sondy po expozici anténou Wi-Fi
Ochrana před bioinfluentním polem Wi-Fi ochranným prvkem BAROQAL
Vliv aktivace diamantového krystalu ADiK
Vliv blízkého pole člověka a spojených prvků BAROQAL, PÚ na sondu
Základní homeopatické stavy
Vliv bioinfluentního pole mobilního telefonu na energetické pole homeopatického léku
Pulsace biopole emocionálně rozrušené osoby superponované na měřící křivku
Eliminace vlivu geofyzikální anomálie pomocí ochranného prvku PÚ

Princip funkce snímače biopole, technická dokumentace

Každou hmotnou částici doprovází existence prostorového pole. Existence těchto fyzikou zatím nepopsaných polí na elektrický signál umožnil začátek studia jevů, které svojí atypičností nezapadají do schémat současného fyzikálního pojetí světa.
Základem měření je konstrukce měřících sond a jejich náplní s nehomogenním kulovým vyzařovacím polem a systém převodu intenzity tohoto pole na elektrický signál.

Princip funkce snímače biopole
Skleněná sonda s náplní vyzařující energetické pole kulového tvaru je vedena konstantní rychlostí snímačem (maximální intenzita je na animaci zobrazena šedivým mezikružím). Lokální maxima křivky (označené A,B) odpovídají okamžiku kontaktu snímače s touto kulovou plochou.
Energetické prostorové pole sondy se šíří po jediném vodiči k převodníku biopole – el. signál. Z převodníku je již elektrický signál bipolárně přiveden do elektronického vyhodnocovacího systému, na jehož konci je digitální paměťový osciloskop. Osciloskop umožňuje uložení zaznamenaných závislostí do PC.

Popsaný způsob měření dokazuje existenci prostorových energií vázaných na hmotu a šířících se po 1 vodiči. (z toho mj. vyplývá i reálnost měření např. u EAV - pokládáním preparátů na misku spojenou jedním jediným vodičem s měřícím přístrojem).

poznámky ke grafu:
1) Hodnoty intenzit vyzařovaných energetických polí měřících sond nejsou definovány žádnými jednotkami. Vzhledem k širokému spektru těchto polí nebyly dosud stanoveny. Výška amplitudy křivky grafu je úměrná intenzitě energetického pole. Snížení této amplitudy znamená poškození, degeneraci nebo zničení aktivní látky v sondě, nárůst amplitudy pak změnu způsobující zvýšení jejího vyzařování. Experimenty byly provedeny za účelem posouzení existence změn vyvolaných zkoumaným fenoménem, a to porovnáním výšky amplitudy na naměřených křivkách před a po provedené akci.

2) Druhá stopa osciloskopu pro samotné měření nemá význam, je spuštěna jako kalibr polohy pro možná fázová měření a digitální zpracování. Případné zvýraznění horizontální linky červenou barvou je doplněno ke snadnějšímu odečtu diagnostikovaných změn.


Zde se nachází animace zobrazující výše (níže) popsané měření.
Pokud se Vám animace nezobrazí, nainstalujte si, prosím, Adobe Flash Player.

Pokud se Vám ani přesto animace nezobrazí, zřejmě používáte Internet Explorer a máte nastavenu úroveň zabezpečení zóny Internet na hodnotě VYSOKÉ. Pro správné zobrazení animace si dočasně změňte úroveň nastavení na hodnotu STŘEDNĚ VYSOKÉ (Nástroje\Možnosti Internetu\Zabezpečení\Úroveň zabezpečení této zóny).

Technická dokumentace
skleněné sondy
rozebiratelné skleněné sondy obsahující náplně vyvinuté v laboratoři
snímač
snímač s jednopólovým výstupem
převodník
převodník intenzity energetického pole sondy na elektrický signál
vyhodnocovací elektronika
složitý elektronický systém se mj. stává z obvodů s 26 nízkošumovými operačními zesilovači (klíčové elektr. prvky jsou tepelně stabilizovány lépe než na 0,001 °C).
osciloskop
digitální paměťový osciloskop Fluke 123
software
softwarová aplikace FlukeView

Je vhodné si uvědomit, že níže uvedená měření jsou ryze technického charakteru. Existuje vzorek, je zkonstruován snímač s elektronikou, která je schopná zaznamenat průběh zatím nepopsaných polí způsobem popíraným současnou vědou. Záznam osciloskopu potvrzuje existenci těchto energetických polí a možnosti zásahů do jejich struktury. Věda požaduje důkazy měřením.
Je změřeno.