*  VÝZKUM --› EAV (2006 - 2009)

Diagnostická metoda EAV
Srovnání účinnosti prvku "BAROQAL" a konkurenčních produktů při ochraně před BTS
Srovnání účinnosti prvku "BAROQAL" a konkurenčních produktů při ochraně před mobilními telefony
Vliv zapnutí mobilního telefonu na testované osoby
Vliv volání mobilním telefonem na testované osoby
Porovnání doby regenerace exponované osoby bez použití a s použitím ADiK
Eliminace vlivu geofyzikální anomálie na biopole člověka pomocí ochranného prvku PÚ
Rekapitulace ADiK


Srovnání účinnosti "BAROQAL" a konkurenčních produktů při ochraně před mobilními telefony

metodika:
Muž (45 let) zapnul mobilní telefon Motorola C650: V prvním případě bez ochranných prvků, v dalších případech pak postupně se všemi níže uvedenými ochrannými prvky. Po navázání spojení 10 sekund mluvil do záznamníku na straně příjemce hovoru a poté záznamník hovor sám ukončil. Muž mobilní telefon vypnul a okamžitě bylo provedeno první měření. Osoba byla diagnostikována metodou EAV, přičemž byly sledovány stejné parametry, a to každých 5 minut.
Současně bylo provedeno měření dalšího muže (57 let), jenž během telefonování stál zhruba 1 m od telefonujícího.

použité měřící přístroje:
mobilní telefon:
Motorola C650
měření EAV:
EAV Embitron Plzeň
metodika grafického zpracování:
Grafy byly konstruovány tak, že pro daný čas byl vyhodnocen součet odchylek měřených 7 parametrů od pásma normy, tj. o kolik je naměřená hodnota parametru menší než 50, případně větší než 60 (např. hodnota 72 znamená pro součet chyb +12, hodnota 35 znamená pro součet +15). Odchylky od normy všech 7 parametrů byly sečteny a vyznačeny v grafu.srovnání účinků výrobků na odrušení mobilních telefonů - telefonující muž (45 let)


Srovnání účinků výrobků na odrušení mobilních telefonů - telefonující muž 45 let
kliknutím zvětšíte obrázek lupa
Zdvih hodnoty při testování ochranného prvku "BAROQAL" v jednom jediném kontrolním bodě (hypofýza) na hodnotu 62 (odpovídá odchylce +2 viditelné na grafu) hned po telefonování připisujeme odezvě organismu na tepelný vliv mobilu u ucha. Při stejném pokusu s SMS se toto zvýšení již neukázalo.srovnání účinků výrobků na odrušení mobilních telefonů - muž stojící 1 m od telefonu (57 let)


srovnání účinků výrobků na odrušení mobilních telefonů - muž stojící 1 m od telefonu - 57 let
kliknutím zvětšíte obrázek lupa
Vliv volání z mobilu s ochranným prvkem "BAROQAL" se na osobě vzdálené 1 m v hodnotách EAV neprojeví. Na některých grafech (tachyon, keltská spirála, JointLine) se objevuje v jejich druhé polovině následná reakce organismu, přestože počáteční části křivek se jeví příznivěji (než při měření bez ochrany). Uvedený jev nebyl dále zkoumán, naměřené hodnoty jsou již v této fázi nepřijatelné.