*  FREIBURSKÁ VÝZVA
Sekce "Elektromagnetická pole" Interdisciplinární společnosti pro ekologickou medicínu IGUMED schválila na semináři dne 9. října 2002 Freiburskou výzvu. V ní se obracejí podepsaní lékaři s výzvou na veřejnost. V posledních letech zaznamenali dramatický nárůst onemocnění, jejichž příčiny lze připsat záření ze základnových stanic operátorů mobilních sítí, z mobilních telefonů a bezdrátových telefonů podle standardu DECT. V katalogu požadavků se proto žádá snížení zákonných limitů, právo obyvatelstva spolurozhodovat o výběru lokalit pro vysílače a splnění řady dalších požadavků. Freiburskou výzvu podepsalo již více než 300 lékařů, více než 100 organizací a podpořily ji tisíce jednotlivců.


FREIBURSKÁ VÝZVA

Z důvodu velké starosti o zdraví lidí se my, lékařky a lékaři všech odborných zaměření, speciální ekologické medicíny, obracíme na lékaře, zodpovědné pracovníky zdravotnictví a politiky jakož i na veřejnost. V posledních letech pozorujeme u našich pacientů výrazný nárůst těžkých a chronických onemocnění, především
 • poruchy učení, koncentrace a chování u dětí (např. hyperaktivita)
 • výkyvy krevního tlaku, které lze čím dál tím hůře medikamentózně ovlivňovat
 • poruchy srdečního rytmu
 • infarkty a záchvaty mrtvice čím dále tím mladších lidí
 • degenerativní onemocnění mozku (např. Morbus Alzheimer) a epilepsie
 • rakovinná onemocnění jako je leukémie a nádory na mozku
Kromě toho pozorujeme čím dále tím početnější výskyt různých poruch, které jsou pacienty často nesprávně chápané jako psychosomatické poruchy jako jsou
 • bolesti hlavy a migréna
 • chronická vyčerpanost
 • vnitřní neklid
 • nespavost a denní únava
 • hučení v uších
 • náchylnost k infekcím
 • bolesti nervů a měkkých tkání, které se nedají vysvětlit obvyklými příčinami
Uvedli jsme jen ty nejnápadnější symptomy. Protože zpravidla známe prostředí bydliště a zvyky našich pacientů, vidíme, speciálně po cíleném dotazovaní, stále častější jasnou časovou a místní souvislost mezi výskytem těchto onemocnění a začátkem zatížení vysíláním např. ve formě
 • instalace zařízení pro mobilní telefonní síť v bližším okolí pacientů
 • intenzivního používání mobilních telefonů
 • opatřením bezdrátového telefonu standardu DECT ve vlastním domě nebo v sousedství
Nemůžeme věřit v čistě náhodnou shodu okolností, protože :
 • příliš často pozorujeme nápadné nahromadění určitých nemocí v příslušně vysíláním zatížených oblastech nebo obytných jednotkách
 • příliš často se zlepší průběh nemoci nebo zmizí měsíce až roky přetrvávající těžkosti v relativně krátké době po zredukování nebo eliminaci zatížení vysíláním v okolí pacienta
 • příliš často jsou naše pozorování potvrzena stavebně biologickými měřeními mimořádné elektromagnetické intenzity na příslušném místě
Na základě našich každodenních zkušeností pokládáme technologii mobilních telefonů, zavedenou v roce 1992, která se mezitím stala celoplošnou, a bezdrátové telefony podle standardu DECT, které lze koupit od roku 1995, za jednu z nejdůležitějších příčin tohoto fatálního vývoje! Těmto pulzujícím mikrovlnám se už nikdo nemůže zcela vyhnout. Zesilují riziko už existujících chemických a fyzikálních účinků na životní prostředí, zatěžují navíc obranyschopnost organismu a mohou způsobit selhání dosud ještě vyrovnávajících regulačních mechanismů. Ohroženy jsou hlavně těhotné ženy, děti, mládež, staří a nemocní lidé.

Naše terapeutické snahy o navrácení zdraví zůstávají stále častěji bez úspěchu. Neboť trvalé záření volně pronikající do obytných a pracovních prostorů, specielně do dětských pokojů a ložnic, které pokládáme za mimořádně důležitá místa oddechu, regenerace a uzdravování, způsobuje ustavičný stres a zabraňuje základnímu zotavení nemocného. Vzhledem na tento znepokojující vývoj se cítíme být povinní oznámit naše pozorování veřejnosti, hlavně poté, co jsme se doslechli, že německé soudy pokládají ohrožení v důsledku mobilních telefonů za "čistě hypotetické" (viz rozsudky Spolkového ústavního soudu Karlsruhe a Správního soudního dvora Mannheim na jaře 2002).

To, co zažíváme v naší každodenní praxi, je všechno jiné než hypotetické! Rostoucí počet chronicky nemocných lidí pokládáme též za důsledek nezodpovědné politiky stanovování mezních hodnot, která namísto toho, aby si za měřítko jednání vzala ochranu obyvatel před krátkodobými a obzvlášť dlouhodobými účinky vyzařování mobilních telefonních zařízení, podřizuje se diktátu technologie, u které se už dávno dostatečně zjistilo, že je nebezpečná. Pro nás je to začátek vývoje, který je třeba brát velmi vážně, a který ohrožuje zdraví mnohých lidí. Už se nenecháme déle odkazovat na další, nereálné výsledky výzkumu, které, jak ze zkušenosti víme, jsou často ovlivňované průmyslem, zatímco výzkumy, podávající důkazy, jsou ignorované. Pokládáme za naléhavě nutné, abychom jednali teď!

Jako lékaři jsme především advokáty našich pacientů. V zájmu všech dotčených, jejichž základním právem na život a zdraví se nyní hazarduje, apelujeme na zodpovědnost politiky a zdravotnictví. Podpořte celým svým vlivem naše požadavky:
 1. nové komunikační technologie, zdravotně nezávadné, se zvážením rizik nezávisle na zájmových skupinách speciálně před jejich zavedením a jako okamžitá opatření a přechodné předpisy
 2. výrazné snížení mezních hodnot, výkonů vysílačů a zatížení vysíláním na biologicky přijatelnou míru, speciálně v prostorech pro spánek a regeneraci
 3. žádné další rozšiřování technologie mobilních telefonních zařízení, aby se zatížení v důsledku vyzařování ještě několikanásobně nezvýšilo
 4. právo obyvatelstva a obcí na spolurozhodování při plánování umístění antén, což by v demokracii mělo být samozřejmostí
 5. poučení obyvatel a speciálně uživatelů mobilních telefonů o zdravotních rizicích elektromagnetických polí a tím uvědomělejší zacházení s nimi, zákaz mobilních telefonů pro děti a omezování jejich používání pro mládež
 6. zákaz používání mobilních telefonů a bezdrátových telefonů standardu DECT v mateřských školkách, školách, nemocnicích, domovech důchodců, na místech konání akcí, ve veřejných budovách a dopravních prostředcích, podobně jako u zákazu kouření
 7. zóny bez mobilních telefonů a signálu mobilních telefonních sítí, podobně jako zóny bez individuální automobilové dopravy
 8. přepracování standardu DECT pro bezdrátové telefony s cílem snížení intenzity záření a omezení na skutečnou dobu používání jakož i zabránění biologicky kritickému pulzování
 9. výzkum nezávislý na průmyslu, kde budou konečně zohledněné ve velkém množství existující kritické výsledky výzkumu a našich lékařských pozorování.